Idee Kids vzw en Kriebels en Kuren vzw worden Heyo!
Ik heb dit bericht gelezen

Privacy policy Kriebels en Kuren vzw

Wie verwerkt jouw gegevens?

Dat is vzw Kriebels en Kuren (‘K&K’), met ondernemingsnummer 0473.485.308 en hoofdvestiging te Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk. Vzw Kriebels en Kuren is een erkende landelijke jeugdvereniging die in het kader van jeugdwerking verschillende soorten reizen organiseert, zoals jeugdvakanties en gezinsvakanties en die daarbij door de privacywetgeving als verwerkingsverantwoordelijke wordt. Dat betekent dat K&K instaat en verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de gegevens en voor het antwoorden op privacygerelateerde vragen. K&K is bovendien lid van de groep OZ, een economisch samenwerkingsverband en overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren. Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR/AVG), heeft K&K een persoon benoemd als functionaris voor de gegevensbescherming (DPO). Hij is bereikbaar op het volgende adres: privacy@oz.be, of via brief naar Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries. Je kan ook steeds contact opnemen met onze DPO of jouw vraag formuleren via het contactformulier.

Welke gegevens worden verwerkt, aan wie en op basis waarvan?

Het gaat om de gegevens die je redelijkerwijs kan verwachten bij het boeken van een vakantie of reis, zoals persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …) en financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer). In sommige gevallen worden ook medische gegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij het kennisnemen van een dieet of van een bepaalde medische situatie waar rekening mee dient te worden gehouden op een vakantie. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit nodig is en nooit zonder toestemming.

Op basis waarvan verwerkt K&K die gegevens? In de eerste plaats verwerken wij gegevens om onze hoofdactiviteit te kunnen uitvoeren, namelijk het organiseren van verschillende reizen en vakanties. Om de gegevens, die hiervoor nodig zijn, te verwerken, beroept K&K zich op drie verschillende rechtsgronden. Enerzijds is de verwerking van bepaalde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat wij contactgegevens verwerken om met een deelnemer van een vakantie contact te kunnen nemen om praktische redenen. Of kan het nodig zijn dat wij namen doorgeven aan reisinstanties zoals hotels of restaurants.

Daarnaast worden bepaalde gegevens verwerkt om te kunnen verifiëren of iemand klant is van OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds) zodat een korting kan toegekend worden. Hiervoor beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om aan klantenrelatiebeheer te doen. Dit betekent dat we graag de relatie met onze klanten onderhouden en kijken hoe we die kunnen verbeteren. In het kader van diezelfde klantenrelatiebeheer kan het ook zijn dat we je op de hoogte houden van onze vakanties en reizen. Heb je dat liever niet, dan kun je je hier altijd tegen verzetten zodat je deze info niet langer ontvangt. Dit is mogelijk door je onderaan een mail uit te schrijven of dit te laten weten aan privacy@oz.be.

Het kan ook zijn dat we in het kader van verplichte rapportering naar de overheid toe enkele gegevens dienen over te dragen aan de Vlaamse overheid. Dat is omdat K&K erkend wordt als landelijke jeugdvereniging en omdat we hiertoe verplicht worden op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd -en kinderrechtenbeleid.

Waar halen we jouw gegevens?

De gegevens die wij verwerken, krijgen wij voornamelijk van jezelf of van je wettelijke vertegenwoordigers (bv ouders). Om een korting toe te kennen is het ook mogelijk dat wij gegevens opvragen bij het Onafhankelijk Ziekenfonds (bv om de betaling van de bijdragen te controleren).

Wie houdt zich bezig met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden verwerkt door medewerkers die via een arbeidscontract gehouden zijn tot het correct naleven van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat gegevens enkel mogen gebruikt worden de uitvoering van de job en nooit voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt eigenlijk af van over welke gegevens het precies gaat en welke wettelijke verplichtingen er zijn omtrent bewaartermijnen (bv bij verzekeringen). In ieder geval bewaart K&K de gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Welke rechten heb ik?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent jou enkele rechten toe. Zo heb je onder meer het recht tot inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Zijn er bepaalde gegevens niet (langer) juist, dan kun je deze ook steeds laten verbeteren. Daarnaast heb je ook in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je niet langer op de hoogte wil zijn van onze producten en diensten. Tot slot kun je ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt al deze rechten uitoefenen via dit contactformulier of door te mailen naar privacy@oz.be. K&K houdt zich er aan om steeds binnen de maand te antwoorden.